โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 อาจารย์ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส.1,2 จำนวน 62 คน เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอนให้มีประ (32 Photo, 18 Views)

วันแม่แห่งชาติ....วันแสดงความรักอันบริสุทธิ์

วันที่ 11 ส.ค.58 ชาวสยามธุรกิจฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดิน และเชิญผู้แทนคุณแม่มาร่วมแบ่งปันความรัก ความอบอุ่นและบอกถึ (20 Photo, 173 Views)

การจัดกิจกรรม วิจัย นวัตกรรม โครงการ ของครูและนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

ประมวลภาพกิจกรรมตั้งเริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการดำเนินการจัดทำ ผลงานวิจัย นวัตกรรม โครงการ ของครูและนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (93 Photo, 166 Views)

อบรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ (ศตวรรษที่ 21)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ อาจารย์กรุณา แสงบัลลังค์ จัดอบรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ มีความสำคัญต่อการพัฒน (57 Photo, 506 Views)

สยามธุรกิจสัญจร 2015 กรุงเทพฯ-นครวัด

27-28-29 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กว่า 70 ท่าน ทัศนศึกษาปราสาทนครวัด นครธม หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์อันลือชื่อของโลก และเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนฝึกหั (83 Photo, 192 Views)

อบรมโครงการเยาวชนภาษาไทย รุ่นที่ ๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

อาจารย์กรุณา แสงบัลลังค์ นำนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมบริการ ระดับชั้น ปวส., ปวส.พ. ๒/๑ สาขาการโรงแรม เข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนภาษาไทย จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สถาบันภาษาไทยสิรินธ (45 Photo, 640 Views)

วันแห่งความสำเร็จ

พลโท หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และประทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่า "....ขอผู้สำเร็จการศึกษาจงต (83 Photo, 428 Views)

ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา....

"การไหว้ครู" ก็คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจ ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันป (119 Photo, 452 Views)

น้องใหม่..ปวช. 1 ปี 58

ตลอด 2 สัปดาห์ (25 พ.ค.- 5 มิ.ย.58 ) น้องใหม่ ปวช.1 ได้รับการต้อนรับสู่ครอบครัวสยามธุรกิจฯ..อย่างอบอุ่น จริงใจ ด้วยความรัก จากระบบการดูแลที่ใส่ใจในแต่ละคน ของสยามธุรกิจฯ... กิจกรรมทุกกิจกรรม (50 Photo, 573 Views)

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ออกค่าย ณ โรงเรียนวัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี สมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และนักศึกษาผู้มีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาปรั (84 Photo, 430 Views)

269 กิจกรรม 27 หน้า 1 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27|NEXT >>

หลักสูตรภาคปกติ

จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาต่างๆ

Read More

หลักสูตรภาคสมทบ(วันอาทิตย์)

จัดการเรียนการสอนวันอาทิตย์ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาต่างๆ

Read More

หลักสูตรภาคค่ำ

จัดการเรียนการสอนวันอังคาร และวันพุธ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาต่างๆ

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เอกลักษณ์ : เก่ง ดี เทคโนโลยีร่วมสมัย (Skillfully, Gracefully, Contemporary)

อัตลักษณ์ : บุคลิกดี มีงานทำ (Good Personality, Job Enrichment)

สมัครเรียนออนไลน์ แบบสำรวจติดตามผลนักศึกษา หลังสำเร็จการศึกษา

ประชาสัมพันธ์

  หัวข้อเรื่อง แหล่งที่มา วันที่/เวลา
แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยครู
แบบฟอร์มการตั้งค่าหน้ากระดาษ เรียงลำดับหัวข้อ ในการเขียนรายงานวิจัยครู
ตัวอักษรที่พิมพ์รายงานต้องเป็นชนิดเดียวกันตลอดทั้งเล่ม โดยเลือกใช้ตัวอักษรดังนี้ TH Sarabun หรือ Angsana New/UPC หรือ Browallia New New/UPC หรือ Cordia New New/UPC (อ่านแล้ว 83 ครั้ง)
อ.สมเกียรติ 14/08/2015, 13:40
หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย รายละเอียด การเขียนรายงานวิจัย 5 บท
แสดงหัวข้อหลัก หัวข้อย่อยในการเขียนรายงานวิจัย 5 บท (อ่านแล้ว 74 ครั้ง)
อ.สมเกียรติ 13/08/2015, 10:00
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
(อ่านแล้ว 445 ครั้ง)
บริหาร 09/06/2015, 09:03
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 (อ่านแล้ว 463 ครั้ง)
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วท.สยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ 19/04/2015, 11:55
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 1
(อ่านแล้ว 275 ครั้ง)
อ.สุชาติ เกตุกุล 01/04/2015, 19:54
รายชื่อผลงาน นวัตกรรมครู ปี 2557
(อ่านแล้ว 194 ครั้ง)
อ.สมเกียรติ ใจดี 31/03/2015, 11:12
กำหนดการรับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29
(อ่านแล้ว 190 ครั้ง)
ฝ่ายวิชาการ 11/02/2015, 14:04
ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 (แข่งขันเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู (อ่านแล้ว 261 ครั้ง)
อ.สมเกียรติ 01/02/2015, 00:07
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557
(แข่งขัน วันที่ 22 มกราคม 2558) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ (อ่านแล้ว 1341 ครั้ง)
การโรงแรม 23/01/2015, 14:37

ตารางเรียน

  หัวข้อเรื่อง แหล่งที่มา วันที่/เวลา อ่านแล้ว
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 5 session 10
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:27 83
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 6 session 8
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:26 65
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 7 session 6
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:25 73
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 8 session 4
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:25 56
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 9 session 2
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:24 74
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 16 session 12
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:12 133
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 17 session 10
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:11 99
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 18 session 8
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:10 107
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 19 session 6
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:09 156
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 20 session 4
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:08 134
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 21 session 2
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:06 320

ตารางสอบ

  หัวข้อเรื่อง แหล่งที่มา วันที่/เวลา อ่านแล้ว