Facebook Google+ สมัครเรียนออนไลน์ แบบสำรวจนักศึกษา หลังสำเร็จการศึกษา ออนไลน์ในขณะนี้ 5 คน

(0 Photo, 3 Views)

(21 Photo, 128 Views)

(56 Photo, 179 Views)

ชาวสยามธุรกิจ จิตอาสา ลดภาวะโลกร้อน

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสยามธุรกิจฯ ร่วมกันปลูกป่าชายเลนตามโครงการ "สยามฯอาสาปลูกป่าชายเลน ด้านยาเสพติด ลดภาวะโลกร้อน" เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2558 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเ(39 Photo, 133 Views)

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแอปพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการ Android

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรม "การพัฒนาแอปพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการ Android" ให้ความรู้แก่นักศึกษา ปวส.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับรายวิชา การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา โดยมีวิทย(47 Photo, 137 Views)

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 อาจารย์และนักศึกษา ในระดับ ปวส.1-2 จากคณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร เป็นการเรียนรู้จาก(24 Photo, 108 Views)

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 อาจารย์ และนักศึกษาในระดับ ปวส. 1 - 2 จากคณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 62 คน ได้เข้าเยี่ยมชมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เพื่อศึกษากระบวนการนำเสน(32 Photo, 293 Views)

วันแม่แห่งชาติ....วันแสดงความรักอันบริสุทธิ์

วันที่ 11 ส.ค.58 ชาวสยามธุรกิจฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผู้เป็นแม่แห่งแผ่นดิน และเชิญผู้แทนคุณแม่มาร่วมแบ่งปันความรัก ความอบอุ่นและบอกถึ(20 Photo, 251 Views)

การจัดกิจกรรม วิจัย นวัตกรรม โครงการ ของครูและนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

ประมวลภาพกิจกรรมตั้งเริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการดำเนินการจัดทำ ผลงานวิจัย นวัตกรรม โครงการ ของครูและนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (93 Photo, 255 Views)

อบรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ (ศตวรรษที่ 21)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ อาจารย์กรุณา แสงบัลลังค์ จัดอบรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพ มีความสำคัญต่อการพัฒน(57 Photo, 747 Views)

275 กิจกรรม 28 หน้า 1 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28|NEXT >>

หลักสูตรภาคปกติ

จัดการเรียนการสอนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาต่างๆ

Read More

หลักสูตรภาคสมทบ(วันอาทิตย์)

จัดการเรียนการสอนวันอาทิตย์ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาต่างๆ

Read More

หลักสูตรภาคค่ำ

จัดการเรียนการสอนวันอังคาร และวันพุธ ทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ในสาขาวิชาต่างๆ

Read More

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เอกลักษณ์ : เก่ง ดี เทคโนโลยีร่วมสมัย (Skillfully, Gracefully, Contemporary)

อัตลักษณ์ : บุคลิกดี มีงานทำ (Good Personality, Job Enrichment)

สมัครเรียนออนไลน์ แบบสำรวจติดตามผลนักศึกษา หลังสำเร็จการศึกษา
  หัวข้อเรื่อง แหล่งที่มา วันที่/เวลา
หัวข้อหลัก หัวข้อย่อย รายละเอียด การเขียนรายงานวิจัย 5 บท
แสดงหัวข้อหลัก หัวข้อย่อยในการเขียนรายงานวิจัย 5 บท (อ่านแล้ว 145 ครั้ง)
อ.สมเกียรติ 13/08/2015, 10:00
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
(อ่านแล้ว 569 ครั้ง)
บริหาร 09/06/2015, 09:03
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 (อ่านแล้ว 511 ครั้ง)
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วท.สยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ 19/04/2015, 11:55
ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 1
(อ่านแล้ว 330 ครั้ง)
อ.สุชาติ เกตุกุล 01/04/2015, 19:54
รายชื่อผลงาน นวัตกรรมครู ปี 2557
(อ่านแล้ว 249 ครั้ง)
อ.สมเกียรติ ใจดี 31/03/2015, 11:12
กำหนดการรับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 29
(อ่านแล้ว 239 ครั้ง)
ฝ่ายวิชาการ 11/02/2015, 14:04
ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และสื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 (แข่งขันเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558)
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู (อ่านแล้ว 304 ครั้ง)
อ.สมเกียรติ 01/02/2015, 00:07
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557
(แข่งขัน วันที่ 22 มกราคม 2558) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ (อ่านแล้ว 1397 ครั้ง)
การโรงแรม 23/01/2015, 14:37
  หัวข้อเรื่อง แหล่งที่มา วันที่/เวลา
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 5 session 10 (อ่านแล้ว 166 ครั้ง)
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:27
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 6 session 8 (อ่านแล้ว 120 ครั้ง)
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:26
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 7 session 6 (อ่านแล้ว 121 ครั้ง)
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:25
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 8 session 4 (อ่านแล้ว 101 ครั้ง)
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:25
ตารางเรียนภาคค่ำ
รุ่น 9 session 2 (อ่านแล้ว 157 ครั้ง)
ฝ่ายวิชาการ 03/08/2015, 07:24
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 16 session 12 (อ่านแล้ว 242 ครั้ง)
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:12
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 17 session 10 (อ่านแล้ว 173 ครั้ง)
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:11
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 18 session 8 (อ่านแล้ว 169 ครั้ง)
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:10
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 19 session 6 (อ่านแล้ว 228 ครั้ง)
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:09
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 20 session 4 (อ่านแล้ว 196 ครั้ง)
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:08
ตารางเรียน ภาคสมทบอาทิตย์
รุ่น 21 session 2 (อ่านแล้ว 442 ครั้ง)
ฝ่ายวิชาการ 02/08/2015, 07:06
  หัวข้อเรื่อง แหล่งที่มา วันที่/เวลา