รหัสวิชา: 3000-1601 รายวิชา: ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ <br>
รหัสวิชา 3000-1601 รายวิชา ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
จำนวน 1 หน่วยกิต ระดับชั้น ปวส.
ผู้สอน อาจารย์วราพร บุตรศิริ

จุดประสงค์รายวิชา
1.เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  ข้อมูลสารสนเทศและหลักในการค้นคว้าสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
2.เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลสารสนเทศโดยใช้เครื่องมือช่วยค้นในรูปแบบต่างๆ
3.เพื่อให้สามารถเลือก  รวบรวม  และนำเสนอข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ
4.เพื่อให้มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง  มีความรับผิดชอบ  ความคิดสร้างสรรค์  สนใจใฝ่รู้  ซื่อสัตย์และมีวินัย

มาตรฐานรายวิชา
1.เข้าใจหลักการค้นคว้า สืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
2.เลือกใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระความรู้อื่นๆ  และเรียนรู้อย่างไร้พรมแดน
3.เลือกบันทึกข้อมูลสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ
4.นำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบต่างๆ  อย่างเป็นระบบ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ  ความสำคัญของห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ประเภทของข้อมูลสารสนเทศรูปแบบต่างๆ  เครื่องมือและวิธีการใช้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  การเลือกใช้และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ  และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้า

View: 1292
Unit
Title
0

Student
No.
Picture
Student ID
Name-Surename
Level
Major
Group
Designed by: skiats@yahoo.com