รหัสวิชา: 3204-2007 รายวิชา: หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม <br>
รหัสวิชา 3204-2007 รายวิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
จำนวน 3 หน่วยกิต ระดับชั้น ปวส.
ผู้สอน อาจารย์สันติ ทองประสูตร

จุดประสงค์รายวิชา

          1.  มีความเข้าใจบทบาทและความสำคัญคอมพิวเตอร์

          2.  รู้หลักการ ของการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

          3.  มีทักษะการออกแบบโปรแกรม

          4.  จิตพิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

 

มาตรฐานรายวิชา

                1.  อธิบายความหมายและความสำคัญของการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

                2.  อธิบาย หน้าที่ และหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

                3.  ประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ ได้

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการออกแบบและพัฒนาโปแกรมรูปแบบต่างๆ และรู้วิธีแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้

View: 431
Unit
Title

Student
No.
Picture
Student ID
Name-Surename
Level
Major
Group
Designed by: skiats@yahoo.com